Thế cờ 5f8a6753e0a39

Hướng dẫn

Bắt đầu bằng cách di chuyển quân đỏ bất kỳ trên bàn cờ.

Nếu muốn bạn có thể chọn lại quân để chơi.

Chú ý: Bạn có thể bấm Export để xuất ra hình ảnh bàn cờ và chia sẻ với bạn bè

Thế cờ 5f8a6753e0a39

Cầm quân Đỏ thắng: 4

Cầm quân Xanh thắng: 1

Tổng lượt chơi: 24

Upload ngày: 17-10-2020

Level: 5