Thế cờ 5e41057c0d9c1

Hướng dẫn

Bắt đầu bằng cách di chuyển quân đỏ bất kỳ trên bàn cờ.

Nếu muốn bạn có thể chọn lại quân để chơi.

Chú ý: Bạn có thể bấm Export để xuất ra hình ảnh bàn cờ và chia sẻ với bạn bè

Thế cờ 5e41057c0d9c1

Lượt thắng: 9

Tổng lượt chơi: 46

Upload ngày: 10-02-2020

Level: 5