Thế cờ 5e4019475e576

Hướng dẫn

Bắt đầu bằng cách di chuyển quân đỏ bất kỳ trên bàn cờ.

Nếu muốn bạn có thể chọn lại quân để chơi.

Chú ý: Bạn có thể bấm Export để xuất ra hình ảnh bàn cờ và chia sẻ với bạn bè

Thế cờ 5e4019475e576

Lượt thắng/Lượt chơi: 0/1

Upload ngày: 09-02-2020

Level: 1