Thế cờ 5e3bb1cb9788c

Hướng dẫn

Bắt đầu bằng cách di chuyển quân đỏ bất kỳ trên bàn cờ.

Nếu muốn bạn có thể chọn lại quân để chơi.

Chú ý: Bạn có thể bấm Export để xuất ra hình ảnh bàn cờ và chia sẻ với bạn bè

Thế cờ 5e3bb1cb9788c

Cầm quân Đỏ thắng: 33

Cầm quân Xanh thắng: 3

Tổng lượt chơi: 1110

Upload ngày: 06-02-2020

Level: 1