Thế cờ 5e36bf9ed258e

Hướng dẫn

Bắt đầu bằng cách di chuyển quân đỏ bất kỳ trên bàn cờ.

Nếu muốn bạn có thể chọn lại quân để chơi.

Chú ý: Bạn có thể bấm Export để xuất ra hình ảnh bàn cờ và chia sẻ với bạn bè

Thế cờ 5e36bf9ed258e

Lượt thắng: 3

Tổng lượt chơi: 6

Upload ngày: 02-02-2020

Level: 1