Thế cờ 5d9d3a1a4ed3b

Hướng dẫn

Bắt đầu bằng cách di chuyển quân đỏ bất kỳ trên bàn cờ.

Nếu muốn bạn có thể chọn lại quân để chơi.

Chú ý: Bạn có thể bấm Export để xuất ra hình ảnh bàn cờ và chia sẻ với bạn bè

Thế cờ 5d9d3a1a4ed3b

Lượt thắng: 0

Tổng lượt chơi: 261

Upload ngày: 09-10-2019

Level: 1