Thế cờ 5d674d287570c

Hướng dẫn

Bắt đầu bằng cách di chuyển quân đỏ bất kỳ trên bàn cờ.

Nếu muốn bạn có thể chọn lại quân để chơi.

Chú ý: Bạn có thể bấm Export để xuất ra hình ảnh bàn cờ và chia sẻ với bạn bè

Thế cờ 5d674d287570c

Lượt thắng: 0

Tổng lượt chơi: 3

Upload ngày: 29-08-2019

Level: 1