Thế cờ Mario_93_01

Hướng dẫn

Bắt đầu bằng cách di chuyển quân đỏ bất kỳ trên bàn cờ.

Nếu muốn bạn có thể chọn lại quân để chơi.

Chú ý: Bạn có thể bấm Export để xuất ra hình ảnh bàn cờ và chia sẻ với bạn bè

Thế cờ Mario_93_01

Mario_93

Lượt thắng: 1

Tổng lượt chơi: 38

Upload ngày: 28-08-2019

Level: 5