Thế cờ 5d62a91e503f9

Hướng dẫn

Bắt đầu bằng cách di chuyển quân đỏ bất kỳ trên bàn cờ.

Nếu muốn bạn có thể chọn lại quân để chơi.

Chú ý: Bạn có thể bấm Export để xuất ra hình ảnh bàn cờ và chia sẻ với bạn bè

Thế cờ 5d62a91e503f9

Lượt thắng: 2

Tổng lượt chơi: 44

Upload ngày: 25-08-2019

Level: 1