Thế cờ “Trần Tùng Thuận: cờ tàn thực dụng” - 6.2.3

Hướng dẫn

Bắt đầu bằng cách di chuyển quân đỏ bất kỳ trên bàn cờ.

Nếu muốn bạn có thể chọn lại quân để chơi.

Chú ý: Bạn có thể bấm Export để xuất ra hình ảnh bàn cờ và chia sẻ với bạn bè

Thế cờ “Trần Tùng Thuận: cờ tàn thực dụng” - 6.2.3

Cầm quân Đỏ thắng: 0

Cầm quân Xanh thắng: 0

Tổng lượt chơi: 0

Upload ngày: 01-01-1970

Level: 5